اعیاد شعبانیه مبارک .

اعیاد شعبانیه مبارک.

شعبان که مه سرور هرمردو زن است

تابان زوجود جلوه چهارتن است

هم مولد سجادو ابالفضل و حسین

هم مولد پاک حجت بن الحسن است.