یلدامبارک

محفل آریاتتان طلایی،دلهایتان دریایی،شادیهایتان یلدایی،

یلدا مبارک.

روی گل شما به سرخی انار